Προσφυγές, αιτήσεις ακυρώσεως και αναστολής κατά διοικητικών πράξεων, αγωγές αποζημίωσης κατά Ελληνικού Δημοσίου, ενστάσεις και προσφυγές κατά αποφάσεων επιβολής προστίμων εφορίας, ασφαλιστικών ταμείων, Επιθεώρησης Εργασίας, αιτήσεις μετάταξης, πειθαρχικά δημοσίων υπαλλήλων ενασχόληση με κάθε εργασιακό ή υπηρεσιακό ζήτημα δημοσίων υπαλλήλων, ενστάσεις και προσφυγές εν γένει κατά ατομικών διοικητικών πράξεων, κα.