Εξώδικη όχληση εξμισθωτή για καθυστερούμενα μισθώματα, αγωγές ή διαταγές πληρωμής μισθωμάτων και απόδοσης χρήσης μισθίου, ανακοπή - αναστολή κατά διαταγών απόδοσης χρήσης μισθίου, αγωγή εξώσεως, σύνταξη ιδιωτικών συμφωνητικών μίσθωσης, αγωγή αναπροσαρμογής μισθώματος