Αίτηση έκδοσης χορήγησης και ανανέωσης άδειας παραμονής, αίτηση ακύρωσης και αναστολής κατά απορριπτικής απόφασης χορήγησης άδειας παραμονής, αιτήσεις θεραπείας, προσφυγή κατά απόφασης απέλασης, πολιτογράφηση / ιθαγένεια.