• Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά: αιτήσεις του Ν. 3869/2010 (νόμος Κατσέλη)
  • Ρυθμίσεις Οφειλών: εξωδικαστική επίλυση διαφορών (Κώδικας Δεοντολογίας, κα)
  • Δάνεια Σε Ελβετικό Φράγκο: Αγωγές αναγνώρισης ακυρότητας όρου για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο, στα οποία ουσιώδης όρος ήταν η συνάρτηση της οφειλής με τη ισοτιμία ευρώ - ελβετικού φράγκου με τρόπο, ώστε κάθε αλλαγή σε αυτήν να επιδρά στο ύψος της οφειλής και δη στον υπολογισμό του κεφαλαίου του δανείου, με αποτέλεσμα ο συναλλαγματικός κίνδυνος να επιρρίπτεται στον δανειολήπτη, ο οποίος επλανήθη ως τις δυσμενείς έννομες συνέπειες του όρου αυτού
  • Αναγκαστική Εκτέλεση: έκδοση διαταγής πληρωμής, ανακοπή και αναστολή διαταγών πληρωμής, κατασχετηρίων, πλειστηριασμών, αναγγελία απαίτησης σε πλειστηριασμό, κτλ.