Αγωγή αναγνώρισης συμβάσεων έργου ή ορισμένου χρόνου σε σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου, αγωγή άκυρης απόλυσης, αγωγή διεκδίκησης δεδουλευμένων / υπερωριακής απασχόλησης / Δώρων & επιδομάτων, κοκ, αγωγή για αποζημίωση εργατικού ατυχήματος, εξώδικη δήλωση επίσχεσης εργασίας, κα.